СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Информация образователни услуги за:

- преместване на ученици в държавните и общинските училища;

- приемане на деца в I клас в държавните и общински училища;

- приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища;

- приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места, определени по държавен план-прием;

- приемане на ученици в VIII клас в непрофилирани училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием;

- приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилирани училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища по места, определени по допълнителния държавен план-прием.

 

Прикачени документи

Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI клас в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)