СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Прием 8 клас

 

Комисия по приемане на документи и записванена ученици в VIII клас и график на дейностите на комисията

 

ФОРУМ "УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА И ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 2020 ГОДИНА

 

Заповядайте при нас в осми клас!

 

Утвърден държавен план-прием в област Кюстендил за учебната 2022/2023 година

 

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година.

 

График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година