СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

         Относно: Приемане на ученици  с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година

 

График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година, утвърден със заповед № РД 09-11/04.04.2022 г. на началника на РУО – Кюстендил