СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Проекти

 

 


 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

 

Национална програма "Иновации в действие"

 

 Образование за утрешния ден

 

График по проект "Подкрепа за успех"

 

 Following the footprints the Emperors по програма "Еразъм+"

 

Проект към секторна програма "Коменски"

 

 

Учебната 2011/2012 година е посветена на социалните и граждански компетентности и в тази връзка училището ни се включи в Националната кампания "Участвам и променям!"

 

Нашето училище се присъедини към Кампанията "На училище без тежест", организирана от СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ"

 

ЦМЕДТ "АМАЛИПЕ" :

1. "Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите"

2. "Превенция за отпадане на ромски ученици от училище" - "КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО-УСПЯВАМЕ"

3. "Всеки ученик може да бъде отличник"

4. "Всеки ученик ще бъде отличник"

 

Партньорство с ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

 

Сдружение "БЕЗ ГРАНИЦИ 21 ВЕК":

1. "Промоция на младежкото здраве".

2. "Зелени посланици за предотвратяване на климатичните промени"

 

"Училищната униформа - ценност и традиция" към национална програма "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" към МОМН