СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Квалификация на персонала

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
 

Тема: "Прилагане на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможност за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 18.05.2023г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Брой участници: 32

Тема: "STREAM урокът в съвременното обучение - предизвикателства и практически насоки"

Място на провеждане на обучението: онлайн

Период на провеждане: 18.03.2023г.-19.04.2023г.

Обучителна организация: "Просвета - София" АД, гр.София

Брой участници: 2

Тема: "Плавен преход между начален и прогимназиален етап"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 19.04.2023г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Брой участници: 32

Тема: "Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на ключови компоненти"

Място на провеждане на обучението: НЦПКПС, гр.Банкя, ул."Княз Борис I" №7

Период на провеждане: 18.04.2023г.-20.04.2023г.

Обучителна организация: НЦПКПС по НП "Квалификация" 2023г.

Брой участници: 1

Тема: "Подготовка за външно оценяване в седми клас, координираност на междупедагогическото взаимодействие. Нови аспекти и методи на обучение. Ефективност на междупредметните връзки"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 21.03.2023г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Брой участници: 32

Тема: "Активно учене - учене чрез сътрудничество, проектно учене, проблемно-базирано обучение"

Място на провеждане на обучението: ЕГ "Д-р Петър Берон", гр.Кюстендил

Период на провеждане: 24.03.2023г.

Обучителна организация: "Институт за човешки ресурси" ООД гр.София

Брой участници: 2

    

Тема: "Оценяване на резултатите от обучението - актуални методи и форми"

Място на провеждане на обучението: ОУ "Проф. Марин Дринов", гр.Кюстендил

Период на провеждане: 18.03.2023г.

Обучителна организация: лектор: доц.д-р Надежда Калоянова

Брой участници: 1

Тема: "Обучения за прилагане на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби"

Място на провеждане на обучението: НЦПКПС, гр.Банкя, ул."Княз Борис I" №7

Период на провеждане: 17.03.2023г.-19.03.2023г.

Обучителна организация: НЦПКПС по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", ОП НОИР 2014-2020

Брой участници: 1

Тема: " Иновативни методи на работа с учениците от начален етап - проектно базирано обучение, екипна работа, прилагане на междупредметните връзки в обучението"

Период на провеждане: 25.02.2023г.

Място на провеждане на обучението: онлайн

Обучителна организация: ДИУУ към СУ "Св.Климент Охридски", лектор: гл.ас.д-р Весела Мирчева

Брой участници: 1

Тема: "Как да мотивираме учениците да учат"

Период на провеждане: 28.01.2023г.-02.02.2023г.

Обучителна организация: "НЮ ЕДЮКЕЙШЪН ЦЕНТЪР" ЕООД

Брой участници: 1

 

Тема: "Обучения на педагогически специалистиза диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнително подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 14.12.2022г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", ОП НОИР 2014-2020

Брой участници: 32

Тема: "Предизвикателства и методически решения в обучението по Компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап"

Място на провеждане на обучението: онлайн

Период на провеждане: 11.12.2022г.-26.03.2023г.

Обучително организация: "Просвета-София" АД, гр.София

Брой участници:1

 

 

 

 

   

Тема: "Развиване на дигитални компетентности в обучението по Компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап"

Място на провеждане на обучението: онлайн

Период на провеждане: 10.12.2022г.-26.03.2023г.

Обучително организация: "Просвета-София" АД, гр.София

Брой участници: 2

Тема: "Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие"

Място на провеждане на обучението: НЦПКПС, гр.Банкя, ул."Княз Борис I" №7

Период на провеждане: 02.12.2022г.-04.12.2022г.

Обучително организация: СУ "Св.Климент Охридски" по НП "Мотивирани учители и квалификация" 2022г.

Брой участници: 1

Тема: "Обучения на педагогически специалистиза диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнително подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя"

Място на провеждане на обучението: ДИУУ, гр.София, ул."Княз Борис III" №224

Период на провеждане: 23.11.2022г.-25.11.2022г.

Обучителна организация: НЦПКПС по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", ОП НОИР 2014-2020

Брой участници: 1

Тема: "Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в училище"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 16.11.2022г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Брой участници: 32

Тема: "Обучения на педагогически специалистиза диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнително подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя"

Място на провеждане на обучението: ДИУУ, гр.София, ул."Княз Борис III" №224

Период на провеждане: 16.11.2022г.-18.11.2022г.

Обучителна организация: НЦПКПС по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", ОП НОИР 2014-2020

Брой участници: 2

 

Тема: "Най-новите информационни технологии в процеса на обучение"

Място на провеждане на обучението: онлайн

Период на провеждане: 12.11.2022г.-13.12.2022г.

Обучителна организация: "Просвета-София" АД, гр.София

Брой участници: 2

Тема: "Повишаване на образователните резултати през настоящата учебна година. Оптимизиране на педагогическото взаимодействие: учител-ученик"

Място на провеждане на обучението: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Период на провеждане: 07.10.2022г.

Обучителна организация: СУ "Христо Ботев", гр.Кочериново

Брой участници: 32

Тема: "Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците"

Период на провеждане: 2.10.2022г.-30.11.2022г. Присъствена част - 02-03.11.2022г., гр.София, бул."Цариградско шосе" 23

Обучителна организация: Институт за прогресивно образование - Яна Алексиева

Брой участници: 1