СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

История на училището

Началото на образователното дело в село Кочериново е поставено през 1856 година. Най-напред училището се помещава в частна къща с четири отделения. Учениците са учили в две слети отделения с двама учители без прислуга. Те са дежурствали по ред да метат и проветряват стаята. Учителите са с прогимназиално образование без всякаква педагогическа подготовка. Същите получават месечни възнаграждения след уговорка с кмета. По-късно с назначаването се заема училищното настоятелство, а утвърждаването на назначенията става от Окръжна училищна инспекция. Така учителите преминават на държавна издръжка.


През 1894 година се събират отделенията в една обща сграда, на терена на която е построено днешното училище. На следващата година селото получава помощ от Окръжна постоянна комисия гр.Кюстендил и се построява ново училище с три учебни класни стаи и една учителска стая.

 

През 1900 година е провеждано и вечерно обучение за ограмотяване на населението.

 

Към 1919 година учебните стаи едва задоволяват нуждите на училището. На годишния акт, директорът на училището Йосиф Иванов обръща сериозно внимание на родителите, че ако не се вземат мерки за осигуряване на учебни стаи, прогимназията ще бъде закрита. В същата сграда се помещава и общината и тя взима решение да се настани в митницата. По този начин се осигуряват още три учебни стаи.

 

Нарастването на населението и броя на учениците става причина да се вземе решение за строеж на нова училищна сграда.

 

През 1933 година по поръчение на училищното настоятелство се избира арх.Мария Сапарева, която да изработи идейна скица и план и да контролира изпълнението на строежа. Проектът е изключителен за времето си и бъдещето - просторни 16 класни стаи, работилници, плувен басейн, физкултурен салон. Голям дял за навременното и качествено построяване на строежа има училищното настоятелство с председател Стоян Крашевски и кредитна кооперация, начело с Георги Траянов, която парично подпомага строителите. Населението също участва с превозни средства. Остава незавършено само парното отделение, което е осъществено през 1961 година на твърдо гориво, а през 1969 година е преустроено на течно гориво. Сградата е открита през 1934 година.

 

През 1959 година се оформя и открита спортна площадка чрез отчуждаване на имоти, съседни на училището.

 

През 1980 година се надстроява трети етаж с учебни кабинети, медицински кабинет, учителска стая и хранилище.

 

Грижата за образованието е в основата на дейността на общината, училищното настоятелство, окръжната инспекция по образование и на бъдещите образователни институции на ниво община, околия, окръг, област.

 

Основното училище като самостоятелно съществува до 1993 година.

 

Със заповед РД-14-26 от 09.06.1993 година, считано от началото на учебната 1993/1994 година, основно училище "Христо Ботев" се преобразува в средно общообразователно.

 

През 1978 година се въвежда целодневна организация от І до VІІІ клас с учител-възпитател и се организира столово хранене на учениците. Училищният стол функционира за около 200 ученици за закуска и обяд. Същият е закрит през 2000 година.

 

Първият учител от Кочериново със светско образование в училището е Даскал Деспод, по-късно като главен учител работи Даскал Никола.

 

Данни за директори на училището има от 1918 година, като след Йосиф Иванов, от 1921 година директор е Костадин Шарков. След него до 1930 година директор е Иван Георгиев. През периода 1930-1932 година за директор е назначен Славе Бежански. В периода 1932-1933 година директор е Тодора Порожанова. От 1933 до 1956 година директор е Борис Христов Даскалов. От 1956 до 1958 година директор е Мария Хаджийска. От 1958 до 1990 година директор е Владимир Радков. От 1990 до 1992 година временно изпълняващ длъжността директор е Стоян Горов. През 1992 година, след проведен конкурс, за директор е назначена Иванка Лазарова-Горова.

 

От учебната 1993/1994 година започва прием за девети клас с предпрофесионална подготовка по "Бизнес и финанси". От учебната 2000/2001 година предпрофесионалната подготовка преминава в професионална подготовка по професия "Организатор на малко предприятие" и придобиване на втора степен на професионална квалификация.

 

От учебната 2003/2004 година се въвежда профилирана подготовка в девети клас по профил "Технологичен - Стопански мениджмънт" с профилиращи предмети: технологии, информационни технологии и география и икономика.

Приемът за девети клас се осъществява чрез утвърден държавен прием.

 

От септември 2009 година временно изпълняващ длъжността директор, до провеждането на конкурс е Надя Коюмджийска. През 2010 година след спечелен конкурс за директори, Надя Коюмджийска е заемащ длъжността директор в СОУ "Христо Ботев" град Кочериново.

 

Учителството в училището е динамиката в образованието. Съчетавайки традиционното с новото образователно дело, уверено предава щафетата. То е сърце, носещо образователна светлина, а многобройността му не позволява изброяване на имена, а само едно определение - дръзновени учители.